Τρίτη, Ιουνίου 18, 2013
Οι προς κάλυψη θέσεις της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 με αριθ. πρωτ. : 4398/06.06.2013 
που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου είναι εξήντα (60), διαφόρων ειδικοτήτων. 
Υπηρεσιακή Μονάδα : ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350 
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 2461054212 
ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τηλ. 2461054305

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου